SƠ ĐỒ

Dòng xe

〉 Dòng xe


BMW 1 Series : Overview

BMW 1 Series : Overview

5 cửa

BMW 1 Series : Overview

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

Hỗ trợ người lái

Hình ảnh và Video

Thông số kỹ thuật


BMW 2 series : Overview

BMW 2 Series : Overview

Gran Tourer

BMW 2 Series Gran Tourer

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

〉 Sự thoải mái & Tính đa dụng

Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

Hỗ trợ người lái

Hình ảnh và Video

Thông số kỹ thuật


BMW 3 Series : Overview

BMW 3 Series : Overview

Sedan

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

〉 Sự thoải mái & Tính đa dụng

Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

Hỗ trợ người lái

Hình ảnh và Video

Thông số kỹ thuật

Gran Turismo

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

Hỗ trợ người lái

Hình ảnh và Video

Thông số kỹ thuật


BMW 7 series : Overview

BMW 7 Series : Overview

Sedan

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

〉 Sự thoải mái & Tính đa dụng

Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

Hỗ trợ người lái

Hình ảnh và Video

Thông số kỹ thuật


BMW X Series : Overview

BMW X Series : Overview

X1

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

〉 Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

〉 Hỗ trợ người lái

〉 Hình ảnh và Video

 

X3

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

〉 Sự thoải mái & Tính đa dụng

〉 Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

〉 Hỗ trợ người lái

〉 Hình ảnh và Video

 

X4

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

〉 Sự thoải mái & Tính đa dụng

〉 Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

〉 Hỗ trợ người lái

〉 Hình ảnh và Video

 

X5

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

〉 Sự thoải mái & Tính đa dụng

〉 Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

〉 Hỗ trợ người lái

〉 Hình ảnh và Video

 

X6

Tổng quan

Thiết kế

〉 Tùy chọn & trang bị

〉 Sự thoải mái & Tính đa dụng

〉 Động cơ

Cảm giác lái năng động & hiệu quả

〉 Hỗ trợ người lái

〉 Hình ảnh và Video